BOUW CONTRACTERS WEST B.V.
De Gouw 70
1693 DD  Wervershoof
Telefoon:06 - 2095 7375
K.v.K.:371 42 033BCW Bouw Contracters West
sámen bedenken - wíj realiseren, besparen en garanderen

Enkele belangrijke begrippen

Voor veel van onze opdrachtgevers is 'bouwen' geen dagelijkse bezigheid. Vanaf de voorbereiding tot en met de oplevering van een project zijn ze er wél bij betrokken. Handig als je elkaar verstaat en begrijpt. Vandaar hieronder een korte lijst met belangrijke begrippen uit de praktijk van BCW en haar opdrachtgevers.

Budgettering
Al na het eerste ontwerp maken we de kosten inzichtelijk door budgettering voor élk onderdeel van de bouw.
Bouwregelgeving
Het werk, het project, moet voldoen aan de eisen zoals die door de overheid zijn vastgesteld in het Bouwbesluit.
Brainstormsessie
Eén van de eerste overlegsituaties waarin de opdrachtgever zijn programma van eisen en overige wensen overlegt met BCW.
Contractmanagement
Contractmanagement is wezenlijk onderdeel van informatiebeleid. De juiste personen moeten op momenten die er toe doen kunnen beschikken over de juiste informatie. Denk aan afspraken en procedures die de samenwerking tussen partijen regelen. Contractmanagement optimaliseert de band tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Functioneel team
Werken met zo veel mensen als moet en zo weinig als verantwoord is. Dat voorkomt ruis en verhoogt de slagvaardigheid. Een functioneel team bestaat uit representanten van opdrachtgever en opdrachtnemer.
Ontwerpen
Na de eerste brainstormsessie wordt een eerste voorlopig ontwerp gemaakt. Dan kun je zien waar je het over hebt, wat je wilt en wat je nïet wilt.
Engineering
Een onafhankelijk constructeur werkt zaken als heiwerk, betonfundatie en staalconstructie uit. BCW heeft de regie.
Inkoop
Alle bouwonderdelen worden in overleg met de opdrachtgever vastgelegd. BCW zorgt voor de administratieve afhandeling en een sluitende overeenkomst.
Kwaliteitsmanagement
Zo vroeg mogelijk, dus al tijdens de voorbereiding, en gedurende de realisatie vindt toetsing plaats op gemaakte afspraken.
Leveringsvoorwaarden
Op onze werkzaamheden en inspanningen zijn DNR 2005 (inzake de rechtsverhouding opdrachtgever-opdrachtnemer BCW) en/of de AVA 1992 (Algemene Voorwaarden voor Aanneming van Werk) van toespassing.
Meerwerk/Minderwerk
In het kader van de gesloten overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer BCW leiden alleen wijzigingen tijdens de realisatie van het werk tot meer- of minderkosten.
Nazorg
Per bouwonderdeel wordt een dossier aangelegd en ter beschikking gesteld dat de garanties en onderhoudsvoorstellen per bouwonderdeel bevat. Tenzij anders overeengekomen verleent BWC tot een jaar na oplevering van het pand nazorg.
Planning
Voor de realisatie van het werk wordt een bouwplanning opgesteld die alle activiteiten benoemt in tijd.
Projectomschrijvingen
Een overzicht van hetgeen gerealiseerd moet worden. Het geeft partijen inzicht in relevante specificaties en materialen.
Prijsvorming
Per bouwonderdeel worden prijzen opgevraagd. Deze prijzen in samenhang resulteren in het budgetoverzicht.
Projectbegeleiding
Tijdens de realisatie van het werk controleert en begeleidt BCW op planning, budgetten, kwaliteit en veiligheid.
Turn key
Binnen het kader van de overeenkomst wordt vaak gekozen voor 'sleutelklare' oplevering van het werk.
Voortgangsoverleg
Tijdens de realisatie is wekelijks overleg tussen opdrachtgever en BCW - op de bouwlocatie.
Voortgangsrapportage
Tijdens het voortgangsoverleg gemaakte afspraken worden vastgelegd in notulen, actiepunten worden benoemd.
Werkvoorbereiding
Gedegen voorbereiding door BCW resulteert er in dat alle bouwfases naadloos op elkaar aansluiten. En alle bouwonderdelen passen perfect.


Meer weten >

© BCW / Martinic 2008-2013